Statuten

Artikel 1                     Naam en Zetel
De vereniging draagt de naam: Toneelvereniging ONS GENOEGEN.
Zij heeft haar zetel te Schuilingsoord in de gemeente Zuidlaren.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2                     Doel
1.  De vereniging heeft tot doel het doen beoefenen en het bevorderen van het toneelspel en hetgeen daarmee verband houdt.
2.  De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a: het instuderen en opvoeren van toneelspelen.
b: het nemen van initiatieven en organiseren van activiteiten welke kunnen bijdragen aan het      bereiken van de doelstelling.

Artikel 3                     Lidmaatschap
1.  De vereniging kent aspirant-leden, leden en ereleden.
2.  Wie als lid wenst toe te treden geeft hiervan schriftelijk kennis aan het bestuur, dat over de toelating als aspirant-lid gedurende ten hoogste een verenigingsjaar, beslist.
3.  Een aspirant-lid geeft geen toegang tot een algemene vergadering en heeft geen stemrecht.
4.  Op voordracht van het bestuur beslist de algemene vergadering binnen een verenigingsjaar na toetreding van een aspirant-lid over de toetreding als lid.
5.  Leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
6.  Ereleden zijn zij, die wegens buitengewone verdienste jegens de vereniging daartoe zijn benoemd. De algemene vergadering beslist over het benoemen van ereleden, zulks op voordracht van het bestuur.

Artikel 4                     Einde van het lidmaatschap
1.  Het lidmaatschap eindigt door overlijden, opzegging of royement.
2.  Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met in achtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
3.  Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur en kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4.  Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan  worden het lidmaatschap te laten voortduren.
5.  Royement geschiedt door het bestuur en kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
6.  Van een besluit tot royement uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 5                     Jaarlijkse bijdragen
De leden zijn gehouden tot het betalen van een financiële bijdrage, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Artikel 6                     Bestuur
1.  Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd uit de leden der vereniging, uit een voordracht opgemaakt door het bestuur dan wel op gezamenlijke voordracht van tenminste drie leden.
2.  Tot lid van het bestuur kunnen niet worden gekozen:
a. leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt,
b. leden die nog geen volledig verenigingsjaar lid van de vereniging zin.

Artikel 7                     Einde bestuurslidmaatschap
1.  Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
2.  Ieder jaar treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3.  Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging en door bedanken.

Artikel 8                     Bestuursfuncties
1.  Het bestuur wijst uit hun midden een secretaris en een penningmeester aam. De :voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
2   Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de vergadering worden vastgesteld en door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.
3.  Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden dit gewenst achten.
4.  Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 9                     Bestuurstaak en vertegenwoordiging
1.  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
2.  Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het afsluiten van overeenkomsten van geldleningen, kopen, vervreemden, bezwaren of verhuren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, het aangaan van dadingen.
3.  De voorzitter en de secretaris van het bestuur vertegenwoordigen gezamenlijk de vereniging in en buiten rechte.

Artikel 10                   Jaarverslag, rekening en verantwoording
1.  Het verenigingsjaar loopt van een augustus tot en met een en dertig juli van ieder jaar.
2.  Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid.

Artikel 11                   Algemene vergaderingen
1   Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zin opgedragen.
2.  Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 10.
b. voorziening in eventuele vacatures.
c. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4.  Voorts is het bestuur op schriftelijke verzoek van tenminste vijf eden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen een maand geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan.

Artikel 12                   Toegang en stemrecht
1.  Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en ereleden.
2.  Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
3.  Uitsluitend aan leden die niet geschorst zijn, komt het recht te stemmen over zaken en personen. Ereleden hebben ten aanzien van zaken een adviserende stem.

Artikel 13                   Voorzitterschap en notulen
1.  De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. Ontbreekt de voorzitter dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen ais voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet voorzien in het voorzitterschap, dan voorziet de vergadering zelf daarin.
2.  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen  persoon notulen waarin opgenomen de volledige en letterlijke tekst van de genomen besluiten, gemaakt, die door de vergadering worden vastgesteld en door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.

Artikel 14                   Bijéénroeping algemene vergadering
1.  De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden of door convocatie in het verenigingsblad. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
2.  Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeid, onverminderd het bepaalde in artikel 16.

Artikel 15                   Besluitvorming
1.  Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.
2.  Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
3.  Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongetekende gesloten briefjes gestemd.
4.  Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen, of zo meer verkiezingen betreft, van tweemaal zoveel personen als verkozen moeten worden, die bij de laatste stemming de meeste stemmen hebben verkregen. Indien tengevolge van een gelijk aantal op hen uitgebrachte stemmen meer personen in aanmerking komen, heeft tussen dezen een herstemming plaats. Bij herstemming wordt gekozen bij betrekkelijke meerderheid van stemmen.
5.  Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6.  Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Artikel 16                   Statutenwijziging
1.  In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld met de vermelding van de voorgestelde wijziging.
2.  Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de eden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. is niet twee/derde van de eden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
3.  Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 17                   Ontbinding
1.  De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2.  Het batig saldo na vereffening wordt, onder voorbehoud en met in achtneming van het bepaalde in artikel 23 en 24 boek 2 Nieuw Burgerlijk Wetboek, door de algemene vergadering bestemd voor een alsdan nader te bepalen doel, zoveel mogelijk overeenstemmend met het doe van de vereniging.

Artikel 18                   Huishoudelijk reglement
1.  De algemene vergadering ken een huishoudelijk reglement vaststellen.
2.  Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.

Artikel 19                   Slotbepaling
In alle gevallen waarin de wet, de statuten en het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.